برچسب : دانلود فیلم چرک نویس


دانلود فیلم ایرانی چرک نویس

پس از سالها کتابی به حمید سپرده میشود برای نوشتن.قتل هایی در محله اتفاق می افتد که شبیه چرک نویس هایی از کتاب است که حمید شبها آنها را دور میاندازد، پلیس بر سر دوراهی است که آیا قتل ها به دست حمید صورت میگیرد یا به دست دیوانه ای فرار کرده از زندان که در محل پرسه میزند ...

اجتماعی
720p DVDRip